030 - 210 28 36 info@hetbewindhouten.nl

Privacystatement

Wij houden van transparantie en duidelijkheid. Daarom vertellen we u graag op een heldere manier hoe en waarom we uw persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en beschermen en welke rechten u hebt.Wij als Bewindvoerder kunnen zonder persoonsgegevens ons werk niet doen. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee een natuurlijk persoon geïdentificeerd kan worden, zoals: naam, BSN-nummer, telefoonnummer, adres en e-mailadres.

Algemene uitgangspunten van het privacybeleid

 • Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn;
 • We gaan vertrouwelijk met uw gegevens om;
 • We beveiligen uw gegevens.

Om dit zo zorgvuldig mogelijk te doen, hebben we een interne Functionaris Gegevensbescherming (FG) benoemd. Hebt u een zeer specifieke vraag over gegevensbescherming en/of privacy waarop onze website geen antwoord biedt? Neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via info@hetbewindhouten.nl of telefonisch op 030 210 28 36 (Het Spoor 68, 3994 AL Houten)

 1. Onze dienstverlening
  • Persoonsgegevens bij bewindvoering, inkomensbeheer, levensexecutele of budgetcoaching
  • Persoonsgegevens bij advies of vraag
  • Persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees
 2. Verstrekking aan derden
 3. Verstrekking door derden
 4. Bewaartermijn
 5. Beveiliging
 6. Uw rechten
 7. Klachten

1. Onze Dienstverlening

Ons kantoor vraagt uw persoonsgegevens alleen op voor de volgende doelen:

 • Het uitvoeren van werkzaamheden die in overeenstemming zijn met het uitgesproken bewind;
 • Om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen;
 • Voor de opdrachten waar u specifiek toestemming voor hebt gegeven, waaronder inkomensbeheer en budgetcoaching.

Persoonsgegevens worden opgevraagd voor het kunnen uitvoeren van onze taak als bewindvoerder of voor het uitvoeren van een andere opdracht. Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming voor andere doelen verwerkt. Het Bewind Houten verwerkt alleen de persoonsgegevens, die minimaal noodzakelijk zijn voor de betreffende opdracht.

Persoonsgegevens bij bewindvoering, inkomensbeheer, levensexecutele of budgetcoaching

 • Voor het uitvoeren van onze taken verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
  NAW-gegevens en overige noodzakelijke persoonsgegevens (o.a. Paspoort of ID kaart);
 • Inkomsten- en uitgavengegevens voor de begroting;
 • Schuldenoverzichten, brieven van schuldeisers en correspondentie met schuldeisers;
 • Bankrekeningnummers, transacties en informatie over andere bankproducten;
 • Belasting en toeslaggegevens;
 • Verzekeringsoverzichten en polissen;
 • Informatie over uw burgerlijke staat en woonsituatie;
 • Inloggegevens DigiD;
 • Inloggegevens bij abonnementen/vaste lasten;
 • Beschikking, jaarlijkse verantwoording en de correspondentie met de Rechtbank.

Persoonsgegevens bij advies of vraag

Als er nog geen opdracht aan ons is gegeven, maar een opdracht voor advies of als u een vraag aan ons stelt, dan gebruiken wij de persoonsgegevens voor onze administratie, de communicatie met u en in het algemeen om de opdracht te kunnen uitvoeren.
Als u ons een vraag hebt gesteld dan maken we gebruik van de gegevens, die uzelf aan ons hebt verstrekt.
Voor een advies of andere opdracht vragen we u een aantal gegevens aan ons door te geven, zoals voornamen, achternaam, adresgegevens (inclusief e-mailadres) en telefoonnummer.

Persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees worden door ons gebruikt voor het toezenden van de nieuwsbrief. We versturen alleen nieuwsbrieven als u daar zelf een formulier voor hebt ingevuld. Hiervoor vragen we de volgende persoonsgegevens van u: voornaam, achternaam en e-mailadres.

 

2. Verstrekking aan derden

Ons kantoor geeft uw persoonsgegevens alleen aan anderen (derde partijen) door als dat wettelijk verplicht is of als dat echt nodig is om de werkzaamheden uit te voeren.
In de praktijk verwerken wij uw gegevens om te communiceren met derden zoals de overheid, gemeentes, woningcorporaties, uitkeringsinstanties, banken, verzekeraars en schuldeisers. Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden gebeurt alleen wanneer dat noodzakelijk is.

 

3. Verstrekking door derden

Als ons kantoor persoonsgegevens van u verwerkt, die wij niet van uzelf hebben verkregen, dan zal dat altijd gebeuren in het kader van de ons verstrekte opdracht. Bij het uitspreken van het bewind is een beschikking verstrekt door de Rechtbank, die het recht geeft om persoonsgegevens op te vragen.

 

4. Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden door ons kantoor niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken als bewindvoerder goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen nakomen.

 

5. Beveiliging

Ons kantoor neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u van mening bent dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

 

6. Uw rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens

Wanneer uw persoonsgegevens door ons kantoor worden verwerkt, kunt u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken. Dit doet u door een (liefst schriftelijke) aanvraag via de contactgegevens uit deze privacyverklaring. Voor wij uw aanvraag inwilligen, zullen wij u eerst identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

 1. Recht van inzage van de betrokkene
  U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens ons kantoor verwerkt, voor welk doel dat is en hoe lang deze bewaard worden. Mogelijk is er een wettelijke grondslag waardoor we niet op uw verzoek in kunnen gaan. Wij zullen dit beoordelen en u hierover informeren.
 2. Recht op rectificatie
  Wanneer u van mening bent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze gegevens te vragen.
 3. Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid’)
  Wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek indienen.
 4. Recht op beperking van de verwerking
  Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door ons kantoor wil beperken (in afwachting van door u gevraagde rectificatie van uw persoonsgegevens, gemaakt bezwaar tegen verwerking of omdat u juist niet wil dat gegevens worden verwijderd ondanks dat de verwerking onrechtmatig is) kunt u hiervoor een verzoek indienen.
 5. Recht op overdraagbaarheid van gegevens
  Wanneer u uw persoonsgegevens wil overdragen naar een andere dienstverlener kunt u hiervoor een verzoek indienen. Een dergelijke overdracht is overigens niet altijd mogelijk, aangezien wettelijke plichten zich hiertegen kunnen verzetten.
 6. Recht van bezwaar
  Als wij uw gegevens gebruiken voor direct marketing kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking.

Mogelijke beperkingen in het uitoefenen van uw rechten op basis van de algemene verordening gegevensbescherming

Ons kantoor stelt alles in het werk om te voldoen aan uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het kan echter voorkomen dat deze rechten in conflict zijn met andere wettelijke bepalingen. Mocht de bewindvoerder om die reden niet aan één van de genoemde verzoek kunnen voldoen, dan wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

7. Klachten

Wanneer u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens stuur dan een bericht naar info@hetbewindhouten.nl of neem telefonisch contact met ons op. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Onze contactgegevens

Het Bewind Houten
Het spoor 68
3994 AL Houten
Contactpersoon: C.C. Leskens-Beugelink
Emailadres: info@hetbewindhouten.nl